႐ိုက္ကူးေပးပုိ႔သူ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား -

• ႐ုိက္ကူးေပးပို႔သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
• ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။
• DSLR သုိ႔မဟုတ္ Mirrorless Camera ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား ျဖစ္ရမည္။
• ဓါတ္ပုံအရြယ္အစားမွာ အလ်ား ၃,၀၀၀ x အနံ ၂,၀၀၀ Pixels (3,000 x 2,000 Pixels) အနည္းဆုံးရွိရမည္။
• Resolutions 300 (PPI) ႏွင့္ ဖုိင္ ဆုိက္ အနည္းဆုံး 1 MB မွ 3 MB အတြင္း ရွိရမည္။
• တစ္ခါပု႔ိလွ်င္ အမ်ားဆုံး တစ္ရက္လွ်င္ ၅ ပုံ မွ တစ္လအတြင္း ပုံ ၅၀ ထိ ေပးပို႔နုိ္င္သည္။
• ဓါတ္ပံုမ်ား၏နာမည္ကို Photographer name-Category-Photo name ပံုစံျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္။ ( ဥပမာ။ ။ Maung Maung-Yangon-Shwedagon.jpg)
• ေပးပုိ႔ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ ေပးပို႔သူကိုယ္တုိင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ခံႏုိင္/ ယူႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ Flair Eyes မွ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
• အကယ္၍ အျငင္းပြားမႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိခဲ့ပါက ေပးပုိ႔လာသူကိုယ္တုိင္ကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ကြဲျပားမႈ ေရေရရာရာမရွိေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအား ဆက္တုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္တလဲလဲ တင္ျခင္းတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ရပါ။
• ႐ုိက္ကူးေပးပို႔သူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ MPU Card သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲရာတြင္ လြယ္ကူမည့္ အေကာင့္ တစ္ခုခု လက္ဝယ္ရွိထားသူျဖစ္ရ မည္။
• ႐ုိက္ကူးေပးပို႔သူမ်ား၏ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ေရာင္းခ်ရတုိင္း ေရာင္းခ်ေငြ၏ ၃၀ % ကို Flaireyes.com က ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုက္ကူးေပးပို႔သူက ၇၀% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
• ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ ကနဦးကာလမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား လစဥ္ လဆန္း ၇ ရက္အတြြင္း ႐ုိက္ကူးေပးပုိ႔သူ၏ ဘဏ္အေကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ MPU Card သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲရာတြင္လြယ္ကူမည့္ အေကာင့္တစ္ခုခု သုိ႔ လႊဲအပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

• ပထမဆုံးအေနျဖင့္ info@flaireyes.com သုိ႔ မိမိ၏ နာမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ MPU Card နံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ႏွင့္တကြ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ႐ုိက္ကူးထား သည့္ ေရာင္းခ်ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ဓါတ္ပုံ ၅ ပုံကုိ ေပးပို႔ရမည္။

အထက္ပါစည္ကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါအားေလွ်ာ္စြာ Flair Eyes မွ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

* ေရြးခ်ယ္ခံရပါက Flair Eyes မွ ေပးပုိ႔လာမည့္ ယခုေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာလက္ခံပါမည့္ အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး၍ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ (ေငြလႊဲရန္) ႏွင့္ တကြ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

** သင္ ေပးပို႔လာေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္ထားခ်က္ တစ္ခုခုႏွင့္ ၿငိစြန္းသျဖင့္ အေရြးခ်ယ္မခံရျခင္းမ်ားရွိပါက စိတ္မပ်က္ အားမေလ်ာ့ရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

*** ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံအား မျဖစ္မေန ျငင္းပယ္ရမည္ဆုိပါက မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ရသည္၊ မည္သည္တုိ႔ကို ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံျဖစ္လာႏုိင္မည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ လက္ရည္ကို တုိးတက္ေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဝက္ဘ္ ဆုိက္အတြက္ ပုံမ်ား ထပ္မံေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

**** သင့္အေနျဖင့္ ဓါတ္ပုံဝယ္ယူသူဘက္မွ ကိုယ္စားခံစားၾကည့္ၿပီး ဝယ္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္႐ုိက္ကူးထား ေသာဓါတ္ပုံကို က်ိန္းေသဝယ္ယူလိုစိတ္ရွိမည္ဟု ေသခ်ာသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ ေပးပို႔ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အတြက္သာမက သင့္အတြက္ပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္ တင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြက္ အသုံးျပဳခ်င္ စရာ/ အသုံးဝင္စရာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ -

Flaireyes.com သုိ႔ ဓါတ္ပုံေပးပို႔လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေပးပုိ႔လာေသာ ဓါတ္ပုံအားလုံးကုိ မိမိ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင္ ့ စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္ရွိေၾကာင္း တာဝန္ယူႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ပုံမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာအခ်ဳိ႕၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ထားေသာ ပုံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရေကာင္း ခံရနုိင္ေသာ္ လည္း က်န္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားအတြက္မူ မူပုိင္ခြင့္္အကာအကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဝါးေနေသာ/ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈမရွိေသာ ဓါတ္ပုံမ်ား -

ေရာင္းခ်ရန္ စံခ်ိန္မမီေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈမရွိေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပုံမ်ားတြင္ အဓိက ရည္ရြယ္ရင္း Subject ဝါးေနျခင္းမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံပညာသေဘာတရားအရ လက္ခံႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း ကင္မရာလႈပ္ခါေန၍ ဝါးျခင္းကိုမူ လက္ခံ၍ မရပါ။ သင့္အေနျဖင့္ Long Exposure ႐ုိက္ကူးမည္ဆုိလွ်င္ သင္၏ ကင္မရာကို Tripod ေပၚတြင္ ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီးမွ ႐ုိက္ကူးပါ။ Depth of Field (Bokeh) အရ ႐ႈေထာင့္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ ႐ုိက္ကူးထားေသာပုံျဖစ္ပါ က ပုံအတြင္းရွိ ေပၚလြင္ေစခ်င္သည့္ Subject ကို ေသခ်ာစြာ focus ထား ႐ုိက္ကူးပါ။

ျဗဳတ္ထေနေသာ/ Noise မ်ားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ား -

ဓါတ္ပုံတြင္ Noise မ်ားျခင္း၊ အရပ္အေခၚ “ျဗဳတ္ထျခင္း” မ်ားသည္ အလင္းေရာင္လုံေလာက္စြာ မရရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ုိက္ကူးေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနတြင္ ပုံ႐ုိက္ကူးမည္ဆုိပါက သင္၏ ကင္မရာကို Tripod ေပၚတြင္ ၿငိမ္ေအာင္ထားကာ ISO Setting ကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ ႐ုိက္ကူးျခင္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ဓါတ္ပုံတြင္ ေရစာထုိးျခင္း -

ဤ ဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ ဓါတ္ပုံေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ေပးပို႔လာေသာ ပုံမ်ားသည္ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္ရပါမည္။ မိမိ ႐ုိ္က္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံအား အဖန္ဖန္ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ရမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဝယ္ယူသူအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ မိမိ႐ုိက္ကူးသည့္ဓါတ္ပုံေပၚတြင္ ေရစာထုိးျခင္း၊ ေန႔စြဲထုိးထားျခင္းမ်ား မရွိေစရပါ။ ဓါတ္ပုံမ်ားတြင္ မည္သည့္ စာသားမွ် မပါဝင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားအခက္အခဲလည္း ရွိေစေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

႐ုိက္ကူးေပးပို႔သူမ်ား ရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား -

www.flaireyes.com သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ကူးသူမ်ားကသာ ပါဝင္ေပးပို႔နုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ကာ ဝါသနာအေလ်ာက္႐ုိက္ကူးသည့္ အရည္အခ်င္းရွိ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ကူးသူမ်ားကုိသာ အေလးေပးသည့္ ဝက္ဘက္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္သည္။
www.flaireyes.com သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဝါသနာအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္အျဖစ္အသက္ေမြးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအား ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
www.flaireyes.com သုိ႔ ႐ုိက္ကူးေပးပို႔သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအား ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း Gallery ပုံစံမ်ဳိးသိမ္းဆည္းေပးမည့္၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား မိမိလက္ရာကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ ဝယ္ယူနိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
• အကယ္၍ ဝယ္ယူသူ (Customers) မ်ားအေနျဖင့္ ႐ုိက္ကူးေပးပုိ႔သူ (Contributor) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ လက္ရာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္လုိပါက ဝက္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူသူႏွင့္ ႐ုိက္ကူး ေပးပို႔သူတို႔အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
• တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေပးပို႔လာသမွ်ထဲမွ အေကာင္းဆုံးဓါတ္ပုံ အမ်ားဆုံး ၅ ပုံကို ေရြးခ်ယ္၍ Flair Eyes Facebook Page တြင္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
• ႐ိုက္ကူးသူမ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္တစ္ခုစီရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ဓါတ္ပုံ မ်ားအား ေရာင္းခ်ရမႈႏႈန္းထားကုိ အဆုိပါ အေကာင့္မွ ေန၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိ္င္မည္ျဖစ္သည္။
• ရိုက္ကူသူမ်ားသည္ Flair Eyes သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို Flair Eyes အျပင္ အျခား ဓါတ္ပံုေရာင္းေပးေသာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကိုလည္း ေပးပို႔နိုင္ျခင္း။
• Clients မ်ားမွ လိုအပ္ေနေသာပံုမ်ားကို Flair Eyes Facebook Page တြင္ ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ ရိုက္ကူးကာ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဓါတ္ပံုေရာင္းရမွုကို တိုးျမွင့္နိုင္ျခင္း။Sign In

Sign In Facebook Sign In Google